Saken gjelder hvorvidt det kan kreves fastsettelsesdom for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) i tilfeller hvor det i samme sak blir krevd erstatning og oppreisning for de påståtte krenkelsene

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. oktober 2016, HR-2016-2178-U, (sak nr. 2016/1889), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Tine Kristiansen) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokat v/advokat Jørgen Vangsnes) 

Dommere: Matningsdal, Skoghøy, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen