Sakskostnadsavgjørelse i en sak om samværsrett etter barneloven, jf. tvisteloven § 20-9

Høyesteretts kjennelse 16. februar 2016, HR-2016-352-U, (sak nr. 2016/232), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Gunn-Mari Kjølberg) mot B (advokat Henrik Bliksrud)

Dommere: Matningsdal, Normann, Bergsjø

Les avgjørelsn i sin helhet

Til toppen