Sakskostnadsavgjørelse i sak om erstatningskrav for kontraktsbrudd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. mars 2016, HR-2016-493-U, (sak nr. 2016/260), sivil sak, anke over kjennelse

A og B (advokat Rolf Christensen) mot Overhalla Hus AS (advokat Arne Haugland)

Dommere: Matningsdal, Bergsjø, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen