Sakskostnadsavgjørelse ved rettsforlik om foreldreansvar

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. mars 2016, HR-2016-486-U, (sak nr. 2016/361), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Frode Jæger Folkestad) mot B (advokat Lise Navjord Leknes)

Dommere: Matningsdal, Webster, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen