Sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. april 2016, HR-2016-639-U, (sak nr. 2016/475), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Oddvar Lindbekk) mot Gjensidige Forsikring ASA

Dommere: Skoghøy, Indreberg, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen