Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i en sak om fast bosted og samvær for felles barn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. april 2016, HR-2016-778-U, (sak nr. 2016/716), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Lise NAvjord Leknes) mot B (advokat Nina Braathen Hjortdal)

Dommere: Indreberg, Matheson, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen