Spørsmål om et sakkyndig vitne var inhabil til å gjøre tjeneste som rettsoppnevnt sakkyndig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. juli 2016, HR-2016-1652-U, (sak nr. 2016/1462), sivil sak, anke over beslutning

X kommune (Kommuneadvokaten i Bergen v/advokat Helge Strand) mot A (advokat Finn Ove Smith), B (advokat Kjell-Asbjørn Helland) 

Dommere: Tønder, Endresen, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen