Spørsmål om inhabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. mai 2016, HR-2016-997-U, (sak nr. 2016/997), sivil sak, anke over beslutning

A mot Norsk Butikkbedrift AS (advokat Sten Foyn)

Dommere: Bårdsen, Noer, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen