Spørsmål om rett til å stå i stilling frem til rettskraftig dom i arbeidsrettssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. oktober 2016, HR-2016-2053-U, (sak nr. 2016/1793), sivil sak, anke over kjennelse

A, B (advokat Bent Endresen) mot CHC Helikopter Service AS (advokat Johan Krabbe-Knudsen) 

Dommere: Matningsdal, Bergsjø, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen