Stadfestelse av bud og fordeling av kjøpesum etter tvangssalg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. februar 2016, HR-2016-410-U, (sak nr. 2016/281), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Carsten Gunnarstorp) mot X kommune (advokat Børre Sigurd Bratsberg) Landkreditt Bank AS (advokat Glenn Lorentzen) Astrid Kaasa (advokat Helge Aarnes)

Dommere: Matningsdal, Endresen, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen