Tvangsfravikelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 8. juli 2016, HR-2016-1547-U, sak nr. 2016/1153, sivil sak, anke over kjennelse

X borettslag (advokat Henning Grønneren) mot B (advokat Petter Såmund Nørgård)

Dommere: Matningsdal, Skoghøy, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen