Tvangsfullbyrdelse av arbeid som en part forpliktet seg til å utføre etter inngått rettsforlik

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. august 2016, HR-2016-1709-U, (sak nr. 2016/1511), sivil sak, anke over kjennelse

A, B (advokat Line A. Parelius) mot El-tjenesten (advokat Lars R. Berg)

Dommere: Bårdsen, Noer, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen