Tvist om garantiprovisjonssats

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. juni 2016, HR-2016-1325-U, (sak nr. 2016/1092), sivil sak, anke over beslutning

Mikkelsen AS mot Sparebank 1 Bv (advokat Ingvild Onshuus Kågen)

Dommere: Matningsdal, Utgård, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen