Utlegg i formuesgode i tredjepersons besittelse, samt krav om sakskostnader ved tvangsfullbyrdelsen og for tingretten og lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. mai 2016, HR-2016-1094-U, (sak nr. 2016/673), sivil sak, anke over kjennelse

Staten ved Skatteoppkreveren i Larvik kommune mot Aaly Holding AS (advokat Erik Fekete)

Dommere: Øie, Bårdsen, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen