Adgangen til å reise sivilt søksmål for å få avklart om vilkårene for utlevering etter utleveringsloven er oppfylt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. november 2016, HR-2016-2410-U, (sak nr. 2016/2083), sivil sak, anke over kjennelse

Edvard Joseph Snowden, Norsk PEN (partshjelper) (advokat Halvard Helle) (advokat Vidar Strømme), Norsk Redaktørforening (partshjelper), Norsk Presseforbund (partshjelper), Norsk Journalistlag (partshjelper) (advokat Jon Wessel-Aas) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Reusch)

Dommere: Matningsdal, Webster, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen