Erstatningsvernet ved informasjonssvikt i samband med helsehjelp

Høgsteretts dom 25. juni 2020, HR-2020-1332-A, (sak nr. 19-190669SIV-HRET), sivil sak, anke over dom

Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Maria Kirkeeide Ravnå) mot A (advokat Tom Sørum)

Dommarar: Møse, Matheson, Bergsjø, Falch, Steinsvik

Ein pasient fekk ikkje erstatning etter svikt i informasjon i samband med helsehjelp.

Pasienten var blitt greidd ut for hjarteflimmer, men fekk ikkje informasjon om at behandling med blodfortynnande medikament for å førebygge hjerneslag ikkje blei vurdert som nødvendig. Etter god medisinsk praksis skulle han ha vore tatt med på råd om det. Pasienten fekk seinare hjerneslag av ei anna årsak enn hjarteflimmer. Det var einigheit om at blodfortynnande behandling ikkje ville ha forhindra slaget, men det kunne ha gjort skadeomfanget mindre.

Høgsterett kom samrøystes til at den manglande informasjonen om behandlingsvalet ifølge pasientskadelova utgjorde ein svikt ved ytinga av helsehjelp. Eit fleirtal på tre dommarar fann likevel at meir-skaden, som tok utgangspunkt i ei anna skadeårsak enn hjarteflimmer, som pasienten var behandla for, var ei for fjern og avleidd følge av informasjonssvikten til at det kunne knytast ansvar til det. Eit mindretal på to dommarar kom til at meir-skaden var utslag av den risikoen som svikten ved ytinga av helsehjelpa skapte, og at pasienten derfor hadde rett til erstatning.

Avgjerda har betydning for rekkevidda av ansvaret som følge av informasjonssvikt ved medisinsk behandling.

Les heile avgjerda her.

Til toppen