Skeivdeling av verdien av aksjar

Høgsteretts dom 10. september 2020, HR-2020-1760-A, (sak nr. 19-120344SIV-HRET), sivil sak, anke over dom

A (advokat Eirik Wensell Raanes) mot B (advokat Sicilie Knudsen Tveøy)

Dommarar: Øie, Møse, Matheson, Normann, Thyness

Høgsterett kom til at det ikkje var grunnlag for skeivdeling av verdien av aksjane til ein ektefelle i ein selskapsstruktur der vedkommande var største eigar og tilsett, jf. ekteskapslova § 59 første ledd.

Da ekteskapet blei inngått, var ektefellen, som aksjonær og leiande tilsett i eit selskap, engasjert i tenesteytande verksemd. Ektefellen selde under ekteskapet sine aksjar i selskapet og etablerte saman med andre ein ny selskapsstruktur som overtok og vidareførte den verksemda som ektefellen hadde vore ansvarleg for i det selskapet han tredde ut av.

Basert på ei konkret vurdering av forholda i saka kom Høgsterett til at aksjane til ektefellen i den nye selskapsstrukturen ikkje klart kunne førast tilbake til aksjane i det selskapet ektefellen selde seg ut av, eller til andre skeivdelingsmidlar. Vilkåra for skeivdeling etter ekteskapslova § 59 første ledd var dermed ikkje oppfylte.

Avgjerda bidrar til avklaring av mellom anna kva krav som ved skifte av felleseige må stillast til bevis der det har vore ei ombyting av skeivdelingsmidlar eller samanblanding av likedelingsmidlar og skeivdelingsmidlar, og til betydninga av personleg goodwill ved verdsetting av næringsverksemd.

Les heile avgjerda her.

Til toppen