Gyldigheita av eit vedtak om å avslå sakskostnader

Høgsteretts dom 22. september 2020, HR-2020-1824-A, (sak nr. 19-188949SIV-HRET), sivil sak, anke over dom

A (advokat Jan Arild Vikan), Fellesforbundet (partshjelpar), Landsorganisasjonen i Noreg (partshjelpar) (advokat Rune Lium), Arbeidstakerorganisasjonen Parat (partshjelpar) (advokat Sigurd Øyvind Kambestad) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub)

Dommarar: Webster, Normann, Bergh, Høgetveit Berg, Thyness

Høgsterett kom til at kravet om dekning av sakskostnader frå ein part var omfatta av forvaltningslova § 36 i eit tilfelle der det var føresett at dei tilkjende kostnadene skulle gå til fagforeininga, som faktisk hadde dekt desse kostnadene.

Den ankande parten var medlem av Fellesforbundet. I medlemskapen ligg tilgang til fri rettshjelp frå Advokatene i LO. Den enkelte medlemmen betaler ikkje for bistanden utover fagforeiningskontingenten. Det er ein føresetnad for ordninga at kostnadene blir dekte av motparten, og at utbetalingar frå motparten uavkorta går til dekning av utgiftene til bistand. Advokatene i LO hadde bistått medlemmen med å få omgjort eit tidlegare vedtak om avslag på uføretrygd. Staten ved Arbeids- og velferdsdirektoratet avslo kravet om dekning av sakskostnader som var påløpte i klagesaka, under tilvising til at parten ikkje hadde hatt reelle utgifter til advokat. Høgsterett meinte i motsetning til tingretten og lagmannsretten at desse utgiftene var å sjå på som parten sine eigne «kostnader» og at dei såleis kunne dekkast med heimel i forvaltningslova § 36.

Dommen gir rettleiing for kva kostnader som er kan dekkast etter forvaltningslova § 36. 

Les heile avgjerda her.

Til toppen