Spørsmål om forhandlingene skal gå for lukkede dører under den sakkyndiges forklaring

Justitiariu`s kjennelse og beslutning 3. februar 2020, HR-2020-234-J, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A
B
(advokat Anders Morten Brosveet)

mot

X kommune
(advokat Mette Yvonne Larsen)
(Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung)

KS (partshjelper)
(advokat Frode Lauareid)

Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13:

Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Kjelstrup Emberland)
(Rettslig medhjelper: advokat Henriette Lund Busch)

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen