Frist for å fremsette krav om standarderstatning ved forsinkede flyreiser

Høyesteretts dom 14. desember 2020, HR-2020-2401-A, (sak nr. 19-186250SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Svenn Nilsen (advokat Christina Doreen Steimler), Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat Erlend Haaskjold) mot Finnair Oyj (advokat Runar Hansen, advokat Aage Krogh), NHO Luftfart (partshjelper) (advokat Tage Brigt Andreassen Skoghøy)

Dommere: Øie, Noer, Kallerud, Ringnes, Thyness

Saken gjaldt krav om standarderstatning etter at en flypassasjer ankom Norge fra Thailand noe over tre timer etter opprinnelig ankomsttidspunkt.

Flyselskapet avslo kravet under henvisning til at slike krav må fremsettes innen rimelig tid, noe de anså for å innebære at kravet måtte meldes innen to måneder.

Høyesterett la til grunn at det utenfor de lovregulerte tilfellene ikke gjelder noen generell regel om reklamasjonsplikt i norsk kontraktsrett. Om det gjelder en reklamasjonsplikt for en kontrakt, må i slike tilfeller løses med utgangspunkt i de hensyn som gjør seg gjeldende i det enkelte typetilfelle.

Når det gjaldt standarderstatning ved forsinkede flyreiser, kom Høyesterett til at det ikke var grunnlag for å oppstille en reklamasjonsplikt på ulovfestet grunnlag, og flypassasjeren fikk medhold i sitt krav. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen