Betydningen av ordet «hjemland» i flyktningbestemmelsen

Høyesteretts dom 14. desember 2020, HR-2020-2408-A, (sak nr. 20-066548SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Georg Schjerven Hansen), Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (partshjelper) (advokat Christian Hauge) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Kjelstrup Emberland)

Dommere: Webster, Normann, Bull, Falch, Steinsvik

Saken gjaldt gyldigheten vedtak fra Utlendingsnemnda (UNE) der krav om omgjøring av avslag på asyl ikke ble tatt til følge. Den gjaldt særlig forståelsen av begrepet «hjemland» i utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a (dissens 3–2).

Klageren hadde etter flere avslag på søknad om asyl, fremlagt eritreisk pass utstedt av Eritreas ambassade i Stockholm. UNE la til grunn at dette formelt ga henne statsborgerskap i Eritrea fra da av, men opprettholdt likevel tidligere avslag.

Høyesteretts kom til at statsborgerskap – for dem som ikke er statsløse – som hovedregel skal legges til grunn ved fastlegging av «hjemland» i utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og «the country of his nationality» i flyktningkonvensjonen artikkel 1 A nr. 2. I tråd med flyktningkonvensjonens formål måtte det likevel innfortolkes en misbruksreservasjon. I slike tilfeller ville statsborgerskap ikke være ubetinget avgjørende for hva som er klagerens hjemland, men måtte bero på en mer sammensatt vurdering. Når UNEs vedtak bygget på at det i denne saken forelå misbruk, var det fortsatt den bredere vurderingen UNE hadde foretatt som var avgjørende. En slik vurdering tilsvarte det flertallet mente fulgte av at begrepet «hjemland» i utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a i tråd med flyktningkonvensjonens formål i misbrukstilfellene må tolkes innskrenkende. Anken ble etter dette forkastet.

Mindretallet var enig i at flyktningkonvensjonen artikkel 1 A nr. 2 og utlendingdingsloven § 28 første ledd bokstav a må forstås slik at det gjelder en misbruksreservasjon, men denne berodde på en brede vurdering enn en vurdering av «hjemland» og «the country of his nationality». UNE hadde heller ikke anvendt en slik bredere vurdering. Vedtaket måtte da oppheves.

Avgjørelsen gir veiledning for forståelsen av begrepet «hjemland» i utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen