Bevistilgang for realbevis

Høyesteretts kjennelse 21. desember 2020, HR-2020-2469-A, (sak nr. 20-106397SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

Yara Asia Pte. Ltd (advokat Frithjof Herlofsen) mot Assuranceforeningen Gard – gjensidig, Lloyd’s Syndicate AML 2001, Lloyd’s Syndicate AES 1225, Allianz Global Corporate & Speciality SE, Gard (UK) Limited, AXA Corporate Solutions Assurance, Amtrust at Lloyd’s Hull Consortium 9577, Lloyd’s Syndicate ASP 4711, Lloyd’s Syndicate AAL 2012, Lloyd’s Syndicate NVA 2007, Lloyd’s Syndicate AUL 1274, HCC International Insurance Company PLC, Lloyd’s Syndicate TSS 1884, Lloyd’s Syndicate TAL 1183, Lloyd’s Syndicate AMA 1200, Lloyd’s Syndicate CNP 4444, Bibby Transport Ltd. (advokat Henrik Hagberg)

Dommere: Indreberg, Matheson, Noer, Ringnes, Østensen Berglund

I en skipslast med kunstgjødsel oppsto utvikling av røyk og giftige gasser. Lasten ble ødelagt og skipet erklært totalt tapt. I erstatningssaken mellom eieren av gjødselen og skipets eier og assurandørene, ønsker de sistnevnte å gjennomføre tester av kunstgjødselen for å avklare årsakene til skaden.

Høyesterett uttalte at retten i medhold av tvisteloven § 26-5 første ledd jf. § 26-7 tredje ledd kan pålegge en part å stille et realbevis direkte til rådighet for motparten, såfremt det ikke foreligger bevisforbud eller bevisfritak, eller pålegget kan medføre inngrep i retten til respekt for hjem og privatliv, jf. Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8.

Høyesterett kom videre til at retten innenfor rammen av § 26-7 tredje ledd etter omstendighetene må kunne sette som vilkår for tilgangen til realbevis at den andre parten kan være til stede ved de undersøkelser motparten skal gjøre av realbeviset. Sentralt for rettens beslutning vil være partens behov for kontradiksjon og hensynet til en effektiv bevisførsel og sakens opplysning, jf. tvisteloven § 1-1. Likhetsprinsippet tilsier imidlertid at en slik observasjonsadgang ikke gir rett til å legge premisser for undersøkelsene, og at tilstedeværelsen ikke må legge hindringer i veien for gjennomføringen. Det er tale om en rent passiv observasjonsadgang.

På dette punkt var lagmannsrettens kjennelse bygget på feil rettsanvendelse, og kjennelsen ble opphevet.

Avgjørelsen avklarer hva retten kan bestemme når det er tvist om hvordan et realbevis skal gjøres tilgjengelig.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen