Godtgjørelse til verger som er advokater

Høyesteretts dom 22. desember 2020, HR-2020-2478-A, (sak nr. 20-082355SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Vigdis Brandstorp (advokat Helge Skaaraas) mot Staten v/Justis- og Beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Baldersheim)

Dommere: Bull, Falch, Bergh, Østensen Berglund, Thyness

En advokat var oppnevnt som hjelpeverge etter vergemålsloven av 1927 og hadde etter langvarig praksis fått godtgjørelse for sitt oppdrag på grunnlag av den offentlige salærsats for advokater.

Etter at den nye vergemålsloven av 2010 trådte i kraft, varslet fylkesmannen at advokater som var verger, bare kunne fortsette hvis oppdragene krevet juridisk kompetanse, eller advokaten aksepterte godtgjørelse etter de mindre gunstige standardsatsene i vergemålsforskriften.

Høyesterett kom til at den etablerte praksisen for beregning av godtgjørelse for vergeoppdragene kunne kreves endret med rimelig varsel. Advokaten kunne derfor ikke kreve å fortsette som verge med krav på godtgjørelse etter den offentlige salærsats for advokater.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen