Habilitet for dommer som har ledet narkotikaprogram med domstolskontroll

Høyesteretts dom 25. juni 2020, HR-2020-1333-A, (sak nr. 20-043611STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Svein Kjetil Stallemo) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kristin Natasha Røhne)

Dommere: Møse, Bergsjø, Falch, Bergh, Steinsvik

I sak om fullbyrdelse av straff etter vilkårsbrudd ved gjennomføringen av narkotikaprogram med domstolskontroll (ND), gjorde domfelte gjeldende at tingrettsdommeren som hadde ledet domstolskontrollen, var inhabil. Tingretten kom til at dommeren ikke var inhabil, og vedkommende dommer pådømte saken.

Domfeltes direkte anke til Høyesterett over habilitetsspørsmålet førte frem.

Et flertall på tre dommere kom til at tingrettsdommerens rolle som ND-dommer ikke på generelt grunnlag medførte inhabilitet, men kom til at dommeren var inhabil etter en konkret vurdering i medhold av domstolloven § 108.

Et mindretall på to dommere kom til at ND-dommere normalt vil være inhabil til å treffe avgjørelse om fullbyrdelse av straffen etter straffeloven § 39 andre ledd, og at dommeren i saken var inhabil på dette grunnlaget.

Avgjørelsen klargjør habilitetskravene til dommere som leder narkotikaprogram med domstolskontroll.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen