Straff for produksjon og oppbevaring av cannabis – samfunnsstraff

Høyesteretts dom 26. juni 2020, HR-2020-1349-A, (sak nr. 20-053734STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Halvard Helle) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen)

Dommere: Matningsdal, Noer, Bergsjø, Arntzen, Thyness

En 28 år gammel mann ble dømt til samfunnsstraff i 329 timer med subsidiær fengselsstraff på elleve måneder.

Mannen var dømt for å ha dyrket cannabisplanter som potensielt kunne gi 1,5 kilo røykbart materiale, og for å ha oppbevart om lag 1,9 kilo tørket plantemateriale. Høyesterett uttalte at straffen for dette i utgangspunktet ville vært fengsel i elleve måneder, etter at det blant annet var tatt hensyn til tilståelse og liggetid.

På grunn av at domfelte hadde gjort store endringer i livet etter at forholdet ble avdekket, ble det idømt samfunnsstraff. Han hadde ikke misbrukt stoff på ett år og hadde skaffet seg ny jobb og nytt sted å bo og brutt med tidligere omgangskrets. Han hadde et langvarig misbruk av ulike typer stoff bak seg og var sårbar for tilbakefall ved soning.

Dommen gir retningslinjer for vilkårene for samfunnsstraff ved narkotikaovertredelser.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen