Spørsmål om inndragning av utbytte fra straffbar handling skal reduseres med ilagt tilleggsskatt

Høyesteretts dom 26. juni 2020, HR-2020-1354-A, (sak nr. 20-040133STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Anette Fjeld) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Anders Mandal Funnemark)

Dommere: Møse, Noer, Bull, Arntzen, Steinsvik

Høyesterett kom til at det ikke skulle gjøres fradrag for tilleggsskatt i inndragningsbeløpet som en mann var idømt etter å ha blitt domfelt for grov økonomisk utroskap mot to selskaper som han hadde vært daglig leder og styreleder for, og for regnskapsovertredelser i den forbindelse.

Domfelte hadde gjort urettmessige uttak fra de to selskapene. Da uttakene ble kjent for skattemyndighetene, ble ligningen hans endret for de aktuelle årene – han ble ilignet skatt for den forhøyede skattbare inntekten som uttakene innebar. Han ble også ilagt tilleggsskatt for ikke å ha opplyst om denne inntekten til skattemyndighetene. I straffesaken ble han dømt til å tåle inndragning av det ulovlige utbyttet fra selskapene. Det ble gjort fradrag for den ilignede skatten, men ikke for tilleggsskatten. Høyesterett pekte på at fradrag for ordinær skatt er begrunnet i at inndragningen ikke skal stille domfelte i en dårligere situasjon enn om han ikke hadde begått den straffbare handlingen – og uten den ville det ikke ha vært noe utbytte å beskatte. Om man også skulle gi fradrag for tilleggsskatten, ville imidlertid det nøytralisere sanksjonen mot et annet lovbrudd, nemlig å ha gitt uriktige opplysninger til skattemyndighetene. Fradrag skulle derfor ikke skje for tilleggsskatten.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen