Vilkårene for straff for omsorgsunndragelse

Høyesteretts dom 27. august 2020, HR-2020-1682-A, (sak nr. 20-046787STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Edvard Terje Eide) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Jogeir Nogva)

Dommere: Webster, Falkanger, Bull, Bergh, Thyness

En mann ble frifunnet for medvirkning til omsorgsunndragelse. Høyesterett kom til at vilkåret «alvorlig» i straffeloven § 261 første ledd første punktum ikke var oppfylt.

En far som hadde en begrenset samværsrett med sine tre barn, gjennomførte et samvær fra lørdag formiddag til søndag kveld til tross for at samværsretten var begrenset til lørdag kl. 11.00 til kl. 16.00. Samværet ble, i strid med det som var fastsatt i rettslig avgjørelse, gjennomført uten at tilsynsfører fra barneverntjenesten var til stede. Saken gjaldt straffansvar for fars advokat, som medvirket til omsorgsunndragelsen, blant annet ved at han lot faren og barna bo på sin hytte.

Høyesterett bemerket at lovens vilkår – alvorlig – er en del av det objektive gjerningsinnholdet i straffebestemmelsen. At advokatens handlinger ut fra hans individuelle situasjon kunne fremstå som særlig klanderverdig, var ikke av betydning ved vurderingen av om selve omsorgsunndragelsen var alvorlig.

Etter en konkret vurdering kom Høyesterett under tvil til at det ikke forelå en alvorlig omsorgsunndragelse. Advokaten ble etter dette frifunnet.

Avgjørelsen gir veiledning for anvendelsen av alvorlighets-vilkåret i straffeloven § 261. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen