Straffutmåling for bedrageri utført av ein stortingsrepresentant overfor Stortinget

Høgsteretts dom 13. oktober 2020, HR-2020-1945-A, (sak nr. 20-097027STR-HRET), straffesak, anke over dom

  1. Påtalemakta (statsadvokat Monica Krag Pettersen) mot A (advokat John Christian Elden)
  2. A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemakta (statsadvokat Monica Krag Pettersen)

Dommarar: Matningsdal, Matheson, Bull, Arntzen, Bergh

Ein stortingsrepresentant blei dømd til fengsel i elleve månader for bedrageri overfor Stortinget. Ved fastsettinga av straffa blei det tatt omsyn til at representanten hadde tilstått utan atterhald.

Bedrageriet bestod i at representanten hadde levert inn 72 fiktive reiserekningar gjennom ein periode på omkring tre år. Det samla beløpet var rett under 450 000 kroner. Rekningane gjaldt reiser som aldri var gjennomført.

Stortingsrepresentantar står fritt til å reise når dei meiner det er formålstenleg – for å delta på møte og arrangement og for å møte veljarar. Av prinsipielle grunnar blir det ikkje kontrollert om ei reise er nødvendig. Representanten utnytta at det i den aktuelle perioden heller ikkje blei kontrollert om ei reise faktisk var gjennomført.

Ved straffutmålinga la Høgsterett vekt på at den tiltalte i rolla som stortingsrepresentant hadde gjort seg skuldig i eit alvorleg tillitsbrot. Dette gav grunnlag for å sette straffa vesentleg strengare enn det storleiken på bedrageribeløpet isolert sett skulle tilseie.

Avgjerda gir rettleiing for straffenivået ved grovt bedrageri når det ligg føre særleg skjerpande omstende.

Les heile avgjerda her.

Til toppen