Ubetinget fengsel for gjentatt kjøring uten gyldig førerkort

Høyesteretts dom 14. oktober 2020, HR-2020-1960-A, (sak nr. 20-112885STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Peter Andre Johansen)

Dommere: Øie, Indreberg, Matheson, Bull, Steinsvik

Saken gjaldt utmåling av straff for to tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort. Domfelte hadde i løpet av ett år og åtte måneder begått til sammen fem slike lovbrudd. De to tilfellene var begått med bare dagers mellomrom og fant dessuten sted i prøvetiden for en tidligere dom som omfattet tilsvarende forhold.

Høyesterett kom til at den domfeltes likegyldighet overfor lovbestemmelser gitt av hensyn til trafikksikkerheten måtte føre til ubetinget fengselsstraff. Straffen ble fastsatt til ubetinget fengsel i 15 dager.

Dommen gir veiledning for grensedragningen mellom betinget og ubetinget fengsel som reaksjon ved gjentatt kjøring uten førerkort.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen