Forbudet mot bruk av mobiltelefon under kjøring I

Høyesteretts dom 22. oktober 2020, HR-2020-2019-A, (sak nr. 20-116249STR-HRET), straffesak, anke over dom.

Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Åsmund Yli) mot A (advokat Steinar Jacob Thomassen)

Dommere: Webster, Normann, Noer, Bergh, Steinsvik

I to saker for lagmannsretten var de tiltalte frifunnet for overtredelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring, fastsatt i forskrift til vegtrafikkloven. I den ene saken hadde bruken skjedd mens føreren hadde stanset for rødt lys, i den andre saken skjedde bruken mens bilen sto stille en kort periode på grunn av kø.

Høyesterett kom under dissens til at bruken av mobiltelefonen i begge tilfellene hadde skjedd «under kjøring» og derfor innebar overtredelser av forbudet.

Flertallet la til grunn at bruk av mobiltelefon under kortvarig trafikal stans der bilen fortsatt er en aktiv del av trafikken, dekkes av ordlyden i forbudet om at føreren «ikke [må] bruke mobiltelefon under kjøring». Øvrige kilder ga støtte for at kortvarig trafikal stans var omfattet, og reelle hensyn tilsa ikke begrensninger i straffansvaret. Kravet til klar lovhjemmel for straffansvar i Grunnloven § 96 og Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 7 var oppfylt.

Mindretallet la til grunn at forskriftsbestemmelsen var uklar og derfor ikke ga tilstrekkelig klar hjemmel for straffansvar.

Begge de tiltalte ble idømt bot på 2 000 kroner.

Avgjørelsene klargjør rekkevidden av forbudet mot å bruke håndholdt mobiltelefon under kjøring.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen