Straff for hatefulle ytringer

Høyesteretts dom 5. november 2020, HR-2020-2133-A, (sak nr. 20-097669STR-HRET), straffesak, anke over dom.

I. Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Magnus Schartum-Hansen) mot
A (advokat Steinar Jacob Thomassen)

II. A (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot Påtalemyndigheten
(kst. statsadvokat Magnus Schartum-Hansen)

Dommere: Matningsdal, Webster, Matheson, Noer, Steinsvik

Tiltalte hadde uten foranledning i en kø utenfor et gatekjøkken blant annet sagt følgende til en ung gutt av afrikansk opprinnelse: «kom deg tilbake til Afrika der du kommer fra, jævla utlending».

Høyesterett kom til at ytringene rammes av straffeloven § 185 om hatefulle ytringer. Den alminnelige tilhører vil oppfatte utsagnene som en grov krenkelse og nedvurdering av fornærmedes menneskeverd, med referanse til guttens hudfarge og etniske opprinnelse.

Ved vurderingen av straffbarheten ble det lagt avgjørende vekt på at sjikanøse og rasistiske ytringer i form av rene personangrep nyter et helt beskjedent ytringsfrihetsvern, og at det rettslige diskrimineringsvernet av utsatte enkeltpersoner og grupper tilsa at terskelen for straffansvar i straffeloven § 185 var overtrådt.

Straffen, som også omfattet vold mot politiet, ble satt til fengsel i 36 dager, hvorav 12 dager ble gjort betinget.

Dommen gir veiledning om grensene for hvilke ytringer som rammes av straffeloven § 185.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen