Medvirkning til seksuelle overgrep mot barn via internett – grensen mot menneskehandel

Høyesteretts dom 5. november 2020, HR-2020-2136-A, (sak nr. 20-062373STR-HRET), straffesak, anke over dom.

I. Påtalemyndigheten (statsadvokat Magne Kvamme Sylta) mot A (advokat Erik Ulvesæter)

II. A (advokat Erik Ulvesæter) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Magne Kvamme Sylta)

Dommere: Indreberg, Kallerud, Arntzen, Falch, Høgetveit Berg

Den tiltalte betalte for at omsorgspersoner skulle begå grove seksuelle overgrep mot barna mens han så på via internett. Han ga også instrukser om hvordan overgrepene skulle gjennomføres. I alt omfattet saken medvirkning til overgrep mot omkring 200 barn på Filippinene.

Lagmannsretten fant tiltalte skyldig i en rekke seksuallovbrudd, men frifant for tiltalen om grov menneskehandel. Høyesteretts flertall opprettholdt frifinnelsen under henvisning til lovens forarbeider og tidligere dommer fra Høyesterett. En dommer kom til at tiltaltes handlinger også ble rammet av straffebudet mot menneskehandel.

En samlet Høyesterett la til grunn at overgrepene var så omfattende og alvorlige at straffen måtte settes til 21 år. Under tvil kom retten til at det ikke var grunnlag for forvaringsstraff.

I varetektstiden hadde tiltalte blitt utsatt for et stort antall inngripende kroppsundersøkelser – såkalt kroppsvisitering – i strid med Grunnloven § 93 andre ledd og EMK artikkel 3. Høyesterett kom til at dette skulle kompenseres med et økt varetektsfradrag.

Dommen avklarer at medvirkning til slike seksuelle overgrep som i saken her bare rammes som menneskehandel dersom tiltalte også har en rolle som kan karakteriseres som bakmann, typisk ved å bidra til at fornærmede blir offer for menneskehandel.

Videre gir dommen retningslinjer for reaksjonsfastsettelsen ved denne type overgrep.

Dommen fastslår også at såkalt kroppsvisitering i fengsel kan innebære brudd på den varetektsinnsattes grunnleggende rettigheter som kan føre til krav på kompensasjon. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen