Grunnvilkår for utvidet inndragning

Høyesteretts dom 17. desember 2020, HR-2020-2442-A, (sak nr. 20-127566STR-HRET), straffesak, anke over dom.

Påtalemyndigheten (statsadvokat Kari Hangeland Buvik) mot A (advokat Øivind Sterri)

Dommere: Skoghøy, Falkanger, Bull, Østensen Berglund, Thyness

Et grunnvilkår for utvidet inndragning etter straffeloven § 68 er at lovbryteren må være funnet skyldig i en «straffbar handling som etter sin art kan gi betydelig utbytte». Saken reiste spørsmål om det ved domfellelse for oppbevaring av narkotika, skulle legges vekt på utbyttepotensialet ved salg av narkotikaen. Høyesterett kom for det første til at det i en slik situasjon skulle legges vekt på salgsverdien, og ikke bare på utbyttepotensialet som lå i oppbevaring. For det andre skulle vurderingen av om det forelå potensial til betydelig utbytte, skje på grunnlag av hva salg av det konkrete partiet med narkotika kunne innbringe. Siden gateverdien på partiet samlet sett lå under terskelen for «betydelig utbytte», var grunnvilkåret ikke oppfylt.

Dommen avklarer vurderingstemaet i ett av grunnvilkårene for utvidet inndragning.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen