Oppreisning for mishandling i nære relasjoner og seksuelle krenkelser

Høyesteretts dom 21. juni 2021, HR-2021-1332-A, (sak nr. 20-188335SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Isabel Borgstrøm)

Dommere: Matningsdal, Webster, Noer, Arntzen, Høgetveit Berg

Erstatning for tort og smerte – oppreisning – ble satt til 250 000 kroner for en kvinne som hadde blitt utsatt for langvarig mishandling og for seksuelle krenkelser av sin ektefelle.

Høyesterett uttalte at oppreisningen skal fastsettes ut fra en samlet rimelighetsvurdering, hvor det mest sentrale momentet er grovheten av forholdene ytre sett. Der skadevolder har utsatt en person for flere forskjellige krenkelser, må det foretas en samlet vurdering. Om det skal skje en samordning av erstatningen, må vurderes med utgangspunkt i hvor nær sammenheng det er mellom handlingene, og om følgene for skadelidte er av samme karakter eller ikke. Det er ikke avgjørende om de ulike overgrepene er skilt ut som egne tiltaleposter eller ikke.

Dommen gir veiledning for fastsettelsen av oppreisning i saker der skadevolder har gjort seg skyldig i flere ulike krenkelser overfor skadelidte og krenkelsene står i sammenheng med hverandre.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen