Identifikasjon av burevisor og konkursbu etter dekningslova § 5-15 fyrste ledd tredje punktum

Høgsteretts dom 1. juli 2021, HR-2021-1442-A, (sak nr. 21-000286SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

RABG AS (advokat Jacob Sverdrup Bjønness-Jacobsen) mot M3 Anlegg AS’ konkursbu (advokat Roald Angell)

Dommarar: Matheson, Kallerud, Ringnes, Bergh og Høgetveit Berg

Spørsmålet i saka var om eit omstøytingskrav var forelda etter dekningslova § 5-15.

Lagmannsretten hadde lagt til grunn at burevisor ikkje reknast som ein del av «boet» etter § 5-15 fyrste ledd tredje punktum, og at revisorens kunnskap difor ikkje var relevant for om fristen tek til å gå. Høgsterett kom samrøystes til at dette var korrekt lovbruk.

Lagmannsretten hadde vidare lagt til grunn at burevisor og buet aldri kan identifiserast på ulovfesta grunnlag ved vurderinga av kunnskapskravet i § 5-15 fyrste ledd tredje punktum. Høgsterett kom samrøystes til at dette var feil lovbruk, og oppheva lagmannsrettens dom.

Dommen gjev rettleiing for når identifikasjon med «vondtruande partstilknytt» kan skje.

Les heile avgjerda

Til toppen