Forståelsen av utlendingslovens bestemmelse om opphør av flyktningstatus

Høyesteretts dom 3. februar 2021, HR-2021-203-A, (sak nr. 20-121835SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.
A, B, C (advokat Arild Karl Humlen), Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (advokat Stephan Lange Jervell) (partshjelper), FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) (advokat Terje Einarsen) (partshjelper) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingvill Matre Meinich)

Dommere: Webster, Normann, Bergsjø, Arntzen, Østensen Berglund

Lagmannsretten hadde lagt til grunn at UNEs vedtak om opphør av flyktningstatus for en familie fra Afghanistan var gyldig. For Høyesterett var spørsmålet bare om lagmannsretten hadde bygget på en riktig forståelse av utlendingsloven. Høyesterett var enig i lagmannsrettens forståelse og forkastet anken fra familien.

I dommen la Høyesterett til grunn at muligheten for internflukt i hjemlandet kan tas i betraktning ved vurderingen av om flyktningstatus skal opphøre. Opphørsvurderingen må videre bygge på forholdene på vedtakstidspunktet også i tilfeller hvor utlendingen allerede er sendt ut av landet når vedtaket treffes.

Dommen gir veiledning om forståelsen av utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen