Domsmyndighet i arvetvist under privat skifte

Høyesteretts kjennelse 15. februar 2021, HR-2021-291-A, (sak nr. 20-093263SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M (advokat Claus Krag Brynildsen) mot N (advokat Marie Nesvik)

Dommere: Øie, Noer, Arntzen, Thyness, Steinsvik

Saken gjaldt norske domstolers domsmyndighet i en arvetvist oppstått under privat skifte med internasjonale forgreninger.

Arvelater døde i 2009 på Gran Canaria. Han var norsk statsborger med registrert bosted i Sveits. Han etterlot seg en betydelig formue. Midlene var hovedsakelig plassert i fast eiendom i Norge og i utenlandske banker, særlig i Luxembourg og Sveits.

Spørsmålet var om en testamentsarving bosatt i Sør-Afrika kunne anlegge søksmål ved Oslo tingrett mot testametsarvinger bosatt i Norge. Saksøker krevde dom for at den testamentariske disposisjonen til fordel for ham var gyldig, og for at arvingene skulle utbetale hans andel av arven.

Høyesterett kom til at det ikke gjelder et ulovfestet prinsipp om at arvetvister under privat skifte skal anlegges for domstoler i det landet avdøde sist hadde som bopel. Oslo tingrett har da domsmyndighet etter vernetingsregelen i tvisteloven § 4-4 om alminnelig verneting.

Anken over lagmannsrettens kjennelse ble forkastet.

Avgjørelsen avklarer norske domstolers kompetanse i arvetvister under privat skifte med internasjonale forgreninger.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen