Fastsettelse av samvær mellom far og fire barn etter omsorgsovertakelse

Høyesteretts dom 2. mars 2021, HR-2021-476-A, (sak nr. 20-138877SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat John Christian Elden) mot X kommune (X kommune – Kommuneadvokaten v/advokat Stig Ravnestad)

Dommere: Skoghøy, Noer, Ringnes, Østensen Berglund, Steinsvik

Barnevernsmyndighetene hadde over lengre tid kontakt med en familie med fire barn. Barna var utsatt fra vold fra far, og det var også vold mellom foreldrene. Mor, som hadde psykiske vanskeligheter, reiste tilbake til Afrika i juni 2017. Far ønsket ikke veiledning og hjelp fra barnevernsmyndighetene. Barna er i dag i alderen fra ti til nærmere fem år gamle og ble plassert i beredskapshjem i september 2018. De to eldste har bodd sammen i fosterhjem siden august 2019, og de to yngste har bodd sammen i sitt fosterhjem siden desember 2019. I henhold til lagmannsrettens dom var samværet mellom far og barn fire ganger i året med fire timer hver gang for de to eldste og tre timer for de to yngste.

Høyesterett baserte seg på de rettslige utgangspunktene som det er redegjort for i HR-2021-474-A og HR-2021-475-A. Høyesterett la til grunn at samvær i denne saken skal fastsettes med sikte på gjenforening på noe lengre sikt. Ved vurderingen av om samvær ville utsette barna for urimelig belastning, viste Høyesterett til at de to eldste barna har fått PTSD og har gått til behandling for dette. Også de to yngste er sårbare, og flere av barna føler et sterkt savn etter mor, som far ikke har ville hjelpe dem med å få kontakt med. Far snakker dårlig norsk, og det er kommunikasjonsproblemer med barna. Han vil ikke ha veiledning eller tolk under samværene. Høyesterett viste til barnas behov for å finne ro og trygghet i fosterhjemmene, og at far må medvirke til at kvaliteten på samværene blir bedre. Høyesterett kom til at samværet for de to yngste skal økes til seks ganger i året, hvorav de samværene som skal være med storesøskene, skal vare i fire timer. For de to eldste er det ut fra dagens situasjon ikke riktig å øke fra fire til seks ganger i året, men ambisjonen er å øke til dette. Målet må være ytterligere opptrapping hvis det er forsvarlig av hensyn til barna.

Dommen gir, sammen med de to andre avgjørelsene om samvær som er avsagt samme dag, retningslinjer for fastsettelse av samvær etter omsorgsovertakelse.


Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen