Foreldelse av erstatningskrav som følge av manglende innbetaling av arbeidsgiveravgift

Høyesteretts dom 9. mars 2021, HR-2021-530-A, (sak nr. 20-115979SIV-HRET)

A (advokat Audun Lillestølen) mot Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue)

Dommere: Webster, Arntzen, Østensen Berglund, Thyness, Steinsvik

Saken gjaldt statens krav om erstatning mot tidligere styreleder i et bemanningsselskap for manglende innbetaling av arbeidsgiveravgift. Spørsmålet var om foreldelsesfristen først begynner å løpe når skattemyndighetene har truffet endringsvedtak mot det avgiftspliktige selskapet i en situasjon der selskapet har gått konkurs.

Høyesteretts flertall på tre dommere kom til at foreldelsesfristen kunne begynne å løpe selv om det ikke var truffet endringsvedtak i en situasjon der det avgiftspliktige selskapet var konkurs eller det av andre grunner var på det rene at selskapet selv var ute av stand til å betale avgiftskravet. Kravet mot styreleder var da foreldet.

Mindretallet på to dommere mente at det økonomiske tapet ikke oppsto før det var truffet endringsvedtak mot selskapet. Kravet var etter mindretallets syn ikke foreldet.

Avgjørelsen har betydning ved vurderingen av foreldelsesfristens utgangspunkt for erstatningskrav grunnet mislighold av avgiftskrav etter foreldelsesloven § 9.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen