Virksomhetsoverdragelse og pensjonsrettigheter

Høyesteretts dom 18. januar 2021, HR-2021-61-A, (sak nr. 20-070378SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Læringsverkstedet AS (advokat Stein Kimsås-Otterbech) mot Overføringsavtalens sikringsordning (advokat Andreas Nordby)

Dommere: Skoghøy, Falkanger, Noer, Ringnes, Thyness

Ved virksomhetsoverdragelse er hovedregelen at tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet, overføres til ny arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 16-2 første ledd. Dette omfatter også plikten til å betale premier for såkalte ikke-forsikringsbare ytelser på kommunal tjenestepensjon. Særreglene for videre opptjening av pensjon i bestemmelsens tredje ledd gjelder ikke plikten til å dekke slike premier. Konsekvensen er at hovedregel i første ledd kommer til anvendelse.

Siden Overføringsavtalens sikringsordning hadde dekket premier som virksomhetserverver var ansvarlig for, fulgte det av alminnelige rettsgrunnsetninger at det var grunnlag for regress.

Dommen avklarer rekkevidden av arbeidsmiljøloven § 16-2 første ledd når det gjelder kommunal tjenestepensjon og grunnlag for regress.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen