Beregning av driftstilskudd til private barnehager

Høyesteretts dom 18. januar 2021, HR-2021-62-A, (sak nr. 20-136828SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Slangsvold barnehage, m.fl. (advokat Morten Steenstrup), Private Barnehagers Landsforbund (partshjelper) (advokat Einar Brunes) mot Fredrikstad kommune (advokat Alex Borch)

Dommere: Skoghøy, Noer, Kallerud, Ringnes, Thyness

80 til 85 prosent av de kommunale barnehagenes driftsinntekter finansieres ved kommunale driftstilskudd. Resten av driftsinntektene kommer fra foreldrebetaling. Barnehageloven bestemmer at kommunen skal behandle private barnehager som mottar tilskudd, likeverdig med kommunale barnehager. Etter lovens forskrifter skal driftstilskuddet til ordinær drift beregnes ut fra gjennomsnittlige driftskostnader per heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager.

Saken gjaldt Fredrikstad kommunes tilskuddsvedtak for 2014 og 2015 til de private barnehagene i kommunen. Kommunen hadde ved beregningen av driftstilskuddet ikke medtatt personalkostnadene som var knyttet til spesialavdelinger i tre barnehager for barn med særlige behov fordi disse ikke gjaldt ordinær drift. Ved utregningen ble likevel barna/heltidsplassene i disse avdelingene medregnet. De private barnehagene hadde ikke tilsvarende tilbud til barn med særlige behov. Utregningen førte til at driftstilskuddet til de private barnehagene ble lavere enn dersom barna i spesialavdelingene ikke var regnet med.

Høyesterett kom til at tilskuddsvedtakene var i strid med kravet til likeverdig behandling i barnehageloven, og at de derfor skulle kjennes ugyldige. Høyesterett uttalte at det avgjørende etter loven er at likeverdige tilbud behandles likt, og trakk frem noen eksempler på alternative beregningsmetoder som kan ivareta likeverdighetsprinsippet.

Dommen gir veiledning om innholdet av barnehagelovens krav til likeverdighet ved beregning av driftstilskudd til private barnehager.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen