En far som en idrettsforening har utestengt fra lokalene hvor barna trener, har ikke anledning til å reise sak for domstolen

Høyesteretts kjennelse 24. mars 2021, HR-2021-639-A, (sak nr. 20-145266SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

A (advokat Per Ove Marthinsen) mot X (advokat Bjørn Thomas Talén)

Dommere: Indreberg, Kallerud, Arntzen, Østensen Berglund, Steinsvik

Etter en hendelse mens barna var på trening, vedtok idrettsforeningen å nekte deres far å være til stede i lokalene mens det pågår trening. Etter trenerens oppfatning var faren ved anledningen høyrøstet, insisterende og voldelig overfor barnas mor. Faren aksepterte ikke å bli utestengt, og hans advokat tok saken opp med foreningen ved flere anledninger. Foreningen holdt fast ved sitt standpunkt, og faren reiste sak med påstand om at utestengelsesvedtaket er ugyldig.

En samlet Høyesterett legger til grunn at ved vurderingen av om et slikt søksmål skal kunne fremmes for domstolene vil det ofte være naturlig å ta utgangspunkt i hvilket behov saksøkeren har for å få avgjort kravet ved søksmål. Momenter i denne vurderingen vil være hvor inngripende vedtaket er, og om det har stor velferdsmessig betydning for saksøkeren. Ved den samlede vurderingen bør det også legges vekt på om det ut fra hensynet til saksøkerens rettssikkerhet er rimelig og naturlig at tvisten skal kunne bringes inn for domstolene. Et moment her vil være om tvisten er av en slik karakter at den naturlig bør behandles av idrettens egne organer.

Høyesteretts flertall – fire dommere – kom til at vedtaket ut fra de konkrete omstendighetene i saken var nokså lite inngripende for faren. Vedtaket begrenset ikke i særlig grad farens mulighet til å følge opp barna slik andre foreldre gjør. Saken reiser etter flertallets syn heller ikke slike rettssikkerhetsspørsmål at det tilsier at saken fremmes. Etter flertallets oppfatning er det ikke naturlig og rimelig at denne tvisten tillates brakt inn for domstolene. Den hører dermed under foreningens selvstyre.

Mindretallet har et annet syn på hvor inngripende vedtaket er, og hvilket behov det er for rettslig prøving. Faren er i nærmere fire år satt i en særstilling og kan ikke følge opp sine barn eller foreldreaktiviteter på en naturlig måte, slik som øvrige foreldre kan. Det bør kunne prøves om vedtaket tilfredsstiller grunnleggende krav til forsvarlig saksbehandling og ikke er utslag av misbruk av den myndighet idrettsforeningen har. Dette må spesielt gjelde når utestengelsen er begrunnet med at den foresatte skal ha oppført seg skremmende og brukt vold.

Avgjørelsen avklarer adgangen til å reise sak mot en idrettsforening som har truffet vedtak om stenge en foresatt ute fra foreningens arrangementer. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen