Ansvar etter bilansvarsloven for parkert bil

Høyesteretts dom 19. april 2021, HR-2021-822-A, (sak nr. 20-012309SIV-HRET)

Gjensidige Forsikring ASA (advokat Merete Anita Utgård) mot KLP Skadeforsikring AS (advokat Vidar Kaurin Endal)

Dommere: Indreberg, Kallerud, Ringnes, Bergh, Thyness

En bil som sto parkert i en carport mellom to boliger, kom i brann som følge av feil ved bilens elektriske anlegg. De to boligene ble påført betydelige skader. Forsikringsselskapet som hadde utstedt boligforsikringen, dekket skadene og søkte deretter regress hos forsikringsselskapet der bilen var trafikkforsikret.

Spørsmålet i saken var om unntaket fra det objektive bilansvaret for skade som «er gjord medan vogna er forsvarleg fråsegsett utanfor gate, veg eller annan stad der ålmenta kan ferdast», jf. bilansvarsloven § 2 første ledd bokstav b, kom til anvendelse.
Høyesterett kom under dissens (4–1) til at unntaksbestemmelsen ikke kom til anvendelse, slik at skadene på boligene var dekket av trafikkforsikringen.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen