Inndragning av utbytte ved drift av ulovlig pokerklubb

Høyesteretts dom 15. februar 2021, HR-2021-301-A, (sak nr. 20-147966STR-HRET), straffesak, anke over dom.

I. A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Stein Vale)
II. Påtalemyndigheten (statsadvokat Stein Vale) mot A (advokat Marius Oscar Dietrichson)

Dommere: Webster, Falkanger, Bergsjø, Ringnes, Østensen Berglund

For å komme frem til utbyttet som skal inndras etter hovedregelen i straffeloven § 67, skal det ikke gjøres fradrag for eventuelle utgifter den domfelte har hatt. Det er altså i utgangspunktet bruttoverdien som skal inndras. Etter lempningsregelen i § 67 første ledd fjerde punktum kan det derimot tas hensyn til slike dersom utgiftene gjelder erverv av formuesgoder med lovlig omsetningsverdi.

Domfelte hadde hatt en omsetning på 8 millioner kroner ved drift av ulovlig pokerklubb. Med utgangspunkt i lempningsregelen kom Høyesterett etter en konkret vurdering til at inndragningskravet skulle settes til 2 millioner kroner. Det ble blant annet lagt vekt på utgiftene til husleie.

Dommen avklarer hva som er utgangspunktene ved inndragning etter straffeloven § 67, og hvilken betydning utgifter har ved vurderingen av lempning etter bestemmelsens første ledd tredje punktum.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen