Krav fra pressen om innsyn i dokumenter i en avsluttet straffesak

Høyesteretts kjennelse 9. mars 2021, HR-2021-526-A, (sak nr. 20-106562STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

Verdens Gang AS (advokat Halvard Helle), Norsk Redaktørforening (partshjelper), Norsk Journalistlag (partshjelper) (advokat Halvor Manshaus) mot Den offentlige påtalemyndighet v/Riksadvokaten (advokat Ane Sydnes Egeland)

Dommere: Indreberg, Matheson, Bull, Falch, Bergh

Saken gjaldt begjæring fra VG om innsyn i dokumenter i en straffesak mot en polititjenestemann. Kravet bygget på bestemmelsen i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 10 om ytringsfrihet. Høyesterett kom til at denne bestemmelsen ga VG krav på innsyn i saken, men at avisen ikke hadde krav på ytterligere dokumenter utover det begrunnede påtalevedtaket, som allerede var utlevert.

VG har hatt et generelt søkelys på Forsvarets og politiets håndtering av våpen innlevert til politiet, og den tilknytning flere fremtredende polititjenestemenn og offiserer har hatt til slike våpen. Den aktuelle straffesaken gjaldt etterforskning mot en høytstående polititjenestemann knyttet til befatning med ulike våpen gjennom en lengre tidsperiode. Som følge av at tjenestemannen tidligere hadde hatt en høyere stilling ved Spesialenheten for politisaker, ble påtalevedtak i saken truffet av en settesjef for Spesialenheten. Vedtaket gikk ut på at saken i sin helhet ble henlagt.

Høyesterett fant det klart at VG som presseorgan ut fra sakens karakter hadde et berettiget krav på innsyn i dokumenter som kan belyse innholdet i og behandlingen av saken. Påtalevedtaket som var utlevert, inneholdt over fire sider en gjennomgang av sakens faktiske sider og de forholdene som var avgjørende for beslutningen om henleggelse. Høyesterett kom etter en konkret vurdering til at EMK artikkel 10 ikke ga krav på utlevering av ytterligere dokumenter.

Avgjørelsen inneholder en generell gjennomgang av vilkårene for rett til innsyn etter EMK artikkel 10. Etter Høyesteretts tidligere behandling av slike krav i avgjørelsene Rt-2013-374 og Rt-2015-1467 er rettstilstanden ytterligere avklart ved en storkammerdom fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i 2016.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen