Straffbart å gi sovepille til barn på overnattingsbesøk

Høyesteretts dom 16. mars 2021, HR-2021-580-A, (sak nr. 20-168769STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Erik Førde)

Dommere: Indreberg, Matheson, Bull, Bergsjø, Falch

Høyesterett kom enstemmig til at søvn er en «liknende tilstand» som bevisstløshet i straffeloven § 273s forstand. Bestemmelsen gjør det straffbart å fremkalle bevisstløshet «eller liknende tilstand hos en annen».

Domfelte hadde ved tre anledninger gitt sovepille til et barn som var på overnattingsbesøk hos datteren, slik at hun sovnet. Høyesterett slo fast at straffebudet var overtrådt selv om formålet med og virkningen av handlingen var å fremkalle søvn når barnet skulle legge seg. Domfeltes anke over lagmannsrettens lovanvendelse ble etter dette forkastet.

Avgjørelsen klargjør at søvn er en «liknende tilstand» som bevisstløshet etter straffeloven § 273.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen