Straffutmåling ved brannstiftelse i boligblokk

Høyesteretts dom 18. mars 2021, HR-2021-604-A, (sak nr. 20-180305STR-HRET), straffesak, anke over dom.

Påtalemyndigheten (statsadvokat Leif Aleksandersen) mot A (advokat Arild Christian Dyngeland)

Dommere: Webster, Matheson, Ringnes, Arntzen, Steinsvik

En 28 år gammel mann var domfelt for brannstiftelse om natten i en boligblokk med 64 boenheter. Brannen ble slukket av brannvesenet, men kunne lett ha ført til tap av menneskeliv.

Lagmannsretten hadde fastsatt straffen til fengsel i tre år og ni måneder, som i sin helhet var gjort betinget på vilkår om at domfelte gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll.

Høyesterett fastsatte straffen til fengsel i tre år og seks måneder, men fant ikke grunn til å gjøre straffen helt eller delvis betinget på særvilkår.

Høyesterett tok utgangspunkt i at det ved overtredelse av straffeloven § 355 om fremkalling av fare for allmennheten, bare kan gis betinget dom på vilkår om gjennomføring av narkotikaprogram dersom det foreligger helt ekstraordinære forhold på domfeltes side. Reaksjonsformen må være den som best ivaretar formålet om å forebygge ny kriminalitet og fremme rehabilitering, og hensynet til den alminnelige rettsfølelse og straffens formål må ikke med avgjørende tyngde tale imot.

I lys av alvoret og karakteren av den straffbare handlingen var forholdene på domfeltes side ikke tilstrekkelig tungtveiende til å gjøre hele eller deler av straffen betinget.

Dommen gir veiledning om anvendelsesområdet for narkotikaprogram med domstolskontroll.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen