Straffutmåling ved brudd på besøksforbud

Høyesteretts dom 20. april 2021, HR-2021-847-A, (sak nr. 21-004563STR-HRET)
A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (kst. førstestatsadvokat Asbjørn Eritsland)

Dommere: Skoghøy, Kallerud, Arntzen, Falch, Thyness

En 47 år gammel far hadde brutt tre besøksforbud ilagt til beskyttelse av hans tre eldste barn. Ved straffutmålingen la Høyesterett i skjerpende retning særlig vekt på sakens forhistorie. Bakgrunnen for at besøksforbudene var blitt ilagt, var fars truende adferd i et regime av sterk sosial kontroll. Far ble senere straffedømt for drapstrusler fremsatt i en «æresrelatert» kontekst, jf. HR-2019-440-A.

Straffen for til sammen fem fullbyrdede overtredelser av besøksforbudene og ett forsøk ble satt til fengsel i sju måneder etter fradrag på én måned på grunn av flere måneders liggetid under etterforskningen. Det var ved straffutmålingen tatt hensyn til at det også var ilagt kontaktforbud etter straffeloven § 57, jf. straffeloven § 29 andre ledd.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen