Første sak i Høyesterett - en odelstvist

Skisse Justisbygningen i Kristiania 1903
Skisse Justisbygningen i Kristiania 1903

30. juni 1815 ble Høyesterett høytidelig åpnet med trompetmusikk og en tale av høyesterettsjustitiarius Johan Randulf Bull.

Den første saken var en odelsstrid mellom kjøpmann Peder von Cappelen og bonden Kristofer Hannevold. Sistnevnte hadde odelsrett til gården Skoug i Sande og skulle overdra eiendommen fra Cappelen.

I 1813 hadde høyesterett i København dømt Cappelen til å selge gården til Hannevold. Cappelen skulle få en løsningssum basert på taksten. Om selve eierforholdet var det ingen uenighet, striden sto om overdragelsessummen.

Den sterke inflasjonen i kjølevannet av Napoleonskrigene hadde redusert verdien betydelig. Cappelen nektet derfor å selge, og Hannevold tok saken til Høyesterett.

Saken ble raskt avgjort. Hannevold fikk medhold i Høyesterett, og Cappelen måtte flytte fra gården.

Voteringsprotokoll 30. juni 1815Bildetekst: Voteringsprotokoll A 1815 med dommernes vota i odelsstriden mellom bonde Kristoffer Hannevold og kjøpmann Cappelen. Foto: Riksarkivet, fotograf Odd Amundsen

Til toppen