Høyesterett 1940 - Høyesterettsdommerne trekker seg

Skisse Justisbygningen 1903
Skisse Justisbygningen 1903

Øverstkommanderende for den tyske okkupasjonsmakten i Norge, Josef Terboven, erklærte 25. september konge og regjering for avsatt.

Terboven avsatte også Administrasjonsrådet. Rådet ble erstattet av konstituerte statsråder direkte under Terboven. Selv om ikke alle de nyutnevnte statsrådene var NS-medlemmer, avla samtlige lojalitetsløfte til Quisling.

Den 14. november sendte Justisdepartementet ut en forordning som ga den konstituerte statsråden rett til å avskjedige og oppnevne forliksmenn, stryke og oppnevne lagrettemenn, domsmenn og rettsvitner.

Høyesterett mente at denne forordningen krenket domsmyndighetenes uavhengighet og at den var i strid med Haag-kommisjonens regler for krigførende parter.

Den 12. desember gjorde høyesterettsdommerne det klart overfor departementet at de trakk seg fra sine stillinger. De forutsatte imidlertid en konferanse med departementet om tidspunktet for fratredelsen. Departementet svarte ikke på denne henvendelsen.

                                                               

Bildetekst: Høyesteretts brev til Justisdepartementet 1940  
Foto: Riksarkivet, fotograf Odd Amundsen

I brev av 18. desember meddelte Høyesterett Justisdepartementet at dommerne fratrådte sine stillinger lørdag 21. desember 1940 – siste arbeidsdag før rettsferien.

I januar 1941 utnevnte Quisling-regjeringen nye høyesterettsdommere som aksepterte okkupasjonsmaktens syn.

Til toppen